1600 Sprint Speciale

Alfa Romeo Giulia SS

€ 138.500,-
Plan een afspraak

English down below
Deutsch am unteren Rand

Volledige fotoreportage op: www.mossinkoffautomotive.nl
Full Photoreport at: www.mossinkoffautomotive.nl
Vollständiger Fotobericht: www.mossinkoffautomotive.nl

Het eerste prototype van de Giulietta SS werd in 1957 op de Autosalon van Turijn gepresenteerd. Nadat op autoshows nog twee prototypes waren gepresenteerd, was de officiële presentatie van de productieversie voor de pers op 24 juni 1959 op het circuit van Monza. De eerste 101 geproduceerde auto’s hadden "lage neus" en 750 SS-aanduiding. Er waren minimaal 100 auto’s nodig om een ​​auto te homologeren in de FIA-regelgeving. Hoewel er enkele volledig aluminium auto’s werden geproduceerd, hadden de meeste van deze auto’s een stalen carrosserie met aluminium deuren, motorkap en kofferdeksel. Ook waren de eerste auto’s uitgerust met Weber 40 DCO3 carburateurs, later gewijzigd in 40 DCOE2. De luchtweerstandscoëfficiënt van de Sprint Speciale is 0,28, gelijk aan die van een Chevrolet Corvette (C6), en werd in meer dan twintig jaar niet overtroffen. Auto’s maakten gebruik van de 1.290 cc Alfa Romeo Twin Cam-motor, een ontwerp met halfronde verbrandingskamers en kleppen die rechtstreeks werden aangestuurd door twee bovenliggende nokkenassen.

Tipo 101.20
Dashboard van een Giulietta Sprint Speciale uit 1961.
Kleine wijzigingen aan een productieversie waren onder meer stalen deuren, Weber 40 DCOE2 carburateurs, hogere neus vooraan, verwijdering van plexiglas ramen. Voor en achter werden bumpers gemonteerd, ook de auto’s hadden een minimale geluidsisolatie. Met de 1290 cc motor en 100 pk (75 kW) vermogen bedroeg de maximumsnelheid ongeveer 200 km / u (124 mph). De 1.3 liter motor en versnellingsbak waren dezelfde als die in de race-georiënteerde Giulietta Sprint Zagato. Alle Giuliettas SS hadden trommelremmen met drie schoenen aan de voorwielen en trommelremmen aan de achterkant. Exportversies hadden de aanduiding 101.17. De zijbadges hadden het "Giulietta Sprint Speciale" -script.

Tipo 101.21
Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale, achteraanzicht.
De grotere 1.6 L Giulia-serie met motor verving de Giulietta en werd geïntroduceerd op de Autosalon van Genève in maart 1963. Omdat Giulietta het verkleinwoord is voor Giulia in het Italiaans, was de nieuwe naam Giulia een woordspeling die erop wees dat de nieuwe auto een volwassen versie van de Giulietta was. Ondanks een Giulia SS-prototype besloot Alfa Romeo de Giulietta-vormige SS in productie te houden. De 1.570 cc-motor maakte tot 200 km / u (120 mph) mogelijk. De 1.570 cc motor met Weber 40 DCOE2 carburateurs was afkomstig van Giulia Sprint Veloce en leverde 112 pk (84 kW) vermogen. De meeste Giulia SS hadden schijfremmen op de voorwielen. Een gemakkelijke manier om de Giulia SS te onderscheiden van de Giulietta SS is door het dashboard. De Giulia heeft een lederen onderkant met het dashboardkastje in een andere hoek dan het hoofdpaneel. Het dashboard van de Giulietta is schuin aflopend en in één kleur gespoten zonder lederen onderzijde. Op de zijbadges stonden "Giulia SS" -scripts. De productie eindigde in 1965, met een laatste enkele Sprint Speciale die in 1966 werd voltooid.

Deze Giulia Sprint Speciale werd in 1965 nieuw geleverd in Duitsland en werd in 1969 aan meneer Elliot geleverd in de Verenigde Staten. De Giulia SS kwam in 1991 naar Nederland. Het betreft hier een oudere restauratie. De auto is in het verleden "body off" gerestaureerd en nadien zeer goed onderhouden. De Alfa Romeo bevind zich daarom nog altijd in zeer goede originele staat. De carrosserie is vrij van roest met correcte passingen en prachtig plaatwerk. Het donkerblauwe lederen interieur is in goede originele staat met prachtig patina. De techniek is ook zeker niet vergeten. De auto is altijd goed onderhouden met gebruik van originele onderdelen. De 1.570cc grote viercilinder motor is dan ook kerngezond. Dankzij de dubbele Weber carburateurs levert de motor zo’n 112pk. De transmissie met vijf versnellingen schakelt soepel en zonder speling. De versnellingsbak en het differentieel zijn al eens volledig gereviseerd. De Giulia Sprint Speciale werd vanaf 1961 voorzien van schijfremmen, zo ook deze auto. Verder is de Giulia matching numbers en is er uitgebreide documentatie aanwezig waarin de restauratie staat beschreven, het onderhoud en zelfs correspondentie met de eerste Amerikaanse eigenaar. Kortom een prachtige originele Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale in zeer goede staat.

The first prototype of the Giulietta SS was presented in 1957 at the Turin Motor Show. After two more prototypes were presented in car shows, the official presentation of the production version for the press was on 24 June 1959 on the Monza race track. The first 101 cars produced had "low nose" and 750 SS designation. 100 cars minimum were needed to homologate a car in FIA regulations. While there were some all-aluminium cars produced, the majority of these cars had steel bodies with aluminium doors, engine bonnet and boot lid. Also first cars were equipped with Weber 40 DCO3 carburettors, later changed to 40 DCOE2. The drag coefficient of the Sprint Speciale is 0.28, the same as a Chevrolet Corvette (C6), and was not surpassed for more than twenty years. Cars used the 1,290 cc Alfa Romeo Twin Cam engine, a design with hemispheric combustion chambers and valves controlled directly by twin overhead camshafts.

Tipo 101.20
Dashboard of a 1961 Giulietta Sprint Speciale.
Small changes to a production version included steel doors, Weber 40 DCOE2 carburetors, higher front nose, removal of plexiglas windows. Bumpers were fitted front and rear, also cars had some minimal sound-proofing. With the 1290 cc engine and 100 hp (75 kW) of power the maximum speed was around 200 km/h (124 mph). The 1.3 litre engine and gearbox was the same as used in race-oriented Giulietta Sprint Zagato. All Giuliettas SS had three-shoe drum brakes at front wheels and drum brakes at the rear. Export versions had 101.17 designation. Side badges had "Giulietta Sprint Speciale" script.

Tipo 101.21
Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale, rear view.
The bigger engine 1.6 L Giulia series replaced the Giulietta and was introduced at the March 1963 Geneva Motor Show. As Giulietta is the diminutive for Giulia in Italian, the new Giulia name was a wordplay hinting that the new car was a grown-up version of the Giulietta. In spite of a Giulia SS prototype, Alfa Romeo decided to retain the Giulietta-shaped SS in production. The 1,570cc engine made up to 200 km/h (120 mph) possible. The 1,570cc engine with Weber 40 DCOE2 carburetors was taken from Giulia Sprint Veloce and delivered 112 hp (84 kW) of power. Most Giulia SS had disc brakes at front wheels. An easy way to distinguish the Giulia SS from the Giulietta SS is by the dashboard. The Giulia has a leather underside with the glovebox at a different angle than the main fascia. The dashboard in the Giulietta is sloping and painted in one colour without a leather underside. Side badges carried "Giulia SS" scripts. Production ended in 1965, with a last single Sprint Speciale completed in 1966.

This Giulia Sprint Special was delivered new in Germany in 1965 and was delivered to Mr. Elliot in 1969 in the United States. The Giulia SS came to the Netherlands in 1991. This is an older restoration. The car has been "body off" restored in the past and has been very well maintained afterwards. The Alfa Romeo is therefore still in very good original condition. The body is free of rust with correct panel fittings and beautiful sheet metal. The dark blue leather interior is in good original condition with beautiful patina. The technology has certainly not been forgotten. The car has always been well maintained using original parts. The 1,570cc large four-cylinder engine is therefore very healthy. Thanks to the double Weber carburettors, the engine delivers about 112 hp. The five-speed transmission shifts smoothly and without play. The gearbox and differential have already been completely overhauled. The Giulia Sprint Speciale was equipped with disc brakes from 1961, as is this car. Furthermore, the Giulia is matching numbers and there is extensive documentation describing the restoration, maintenance and even correspondence with the first American owner. In short, a beautiful original Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale in very good condition.

Der erste Prototyp der SS Giulietta wurde 1957 auf dem Turiner Autosalon vorgestellt. Nachdem zwei weitere Prototypen auf Automobilmessen vorgestellt worden waren, fand die offizielle Präsentation der Serienversion am 24. Juni 1959 auf der Rennstrecke in Monza statt. Die ersten 101 produzierten Autos hatten die Bezeichnung "niedrige Nase" und 750 SS. Es waren mindestens 100 Autos erforderlich, um ein Auto gemäß den FIA-Bestimmungen zu homologieren. Obwohl einige Vollaluminiumautos hergestellt wurden, hatten die meisten dieser Autos eine Stahlkarosserie mit Aluminiumtüren, Motorhaube und Kofferraumdeckel. Auch die ersten Fahrzeuge wurden mit Weber 40 DCO3 Vergasern ausgestattet, die später auf 40 DCOE2 umgestellt wurden. Der Luftwiderstandsbeiwert des Sprint Special beträgt 0,28 und entspricht dem einer Chevrolet Corvette (C6). Er wurde seit mehr als zwanzig Jahren nicht übertroffen. Die Autos verwendeten den 1.290 ccm großen Alfa Romeo Twin Cam-Motor, ein Design mit halbkreisförmigen Brennkammern und Ventilen, die direkt von zwei obenliegenden Nockenwellen gesteuert werden.

Tipo 101.20
Dashboard eines Giulietta Sprint Speciale von 1961.
Zu den geringfügigen Änderungen an einer Serienversion gehörten Stahltüren, Weber 40 DCOE2-Vergaser, eine höhere vordere Nase und das Entfernen von Plexiglasfenstern. Die vorderen und hinteren Stoßstangen waren montiert, die Autos hatten auch eine minimale Schalldämmung. Mit dem 1290 ccm Motor und 100 PS (75 kW) Leistung betrug die Höchstgeschwindigkeit etwa 200 km / h. Der 1,3-Liter-Motor und das Getriebe waren die gleichen wie beim rennorientierten Giulietta Sprint Zagato. Alle Giuliettas SS hatten Trommelbremsen mit drei Schuhen an den Vorderrädern und Trommelbremsen hinten. Exportversionen hatten die Bezeichnung 101.17. Die Seitenabzeichen hatten das Skript "Giulietta Sprint Special".

Tipo 101.21
Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale, Rückansicht.
Die größere 1,6-l-Giulia-Serie mit Motor ersetzte den Giulietta und wurde auf dem Genfer Autosalon im März 1963 vorgestellt. Da Giulietta die Verkleinerung für Giulia auf Italienisch ist, war der neue Name Giulia ein Wortspiel, das darauf hinweist, dass die neue Version für Erwachsene die Giulietta. Trotz eines Giulia SS-Prototyps entschied sich Alfa Romeo, die Giulietta-förmige SS in Produktion zu halten. Der 1.570 ccm Motor ermöglichte bis zu 200 km / h. Der 1.570 ccm Motor mit Weber 40 DCOE2 Vergasern stammte von Giulia Sprint Veloce und leistete 112 PS (84 kW) Leistung. Die meisten Giulia SS hatten vordere Scheibenbremsen. Eine einfache Möglichkeit, die Giulia SS von der Giulietta SS zu unterscheiden, ist das Dashboard. Der Giulia hat einen Lederboden mit einem Handschuhfach in einem anderen Winkel als das Hauptpaneel. Das Armaturenbrett des Giulietta ist geneigt und in einer Farbe ohne Lederunterseite lackiert. Auf den Seitenabzeichen befanden sich "Giulia SS" -Skripte. Die Produktion endete 1965 und 1966 wurde ein letztes Sprint Special fertiggestellt.

Dieses Giulia Sprint Special wurde 1965 in Deutschland neu ausgeliefert und 1969 in den USA an Herrn Elliot ausgeliefert. Die Giulia SS kam 1991 in die Niederlande. Dies ist eine ältere Restaurierung. Das Auto wurde in der Vergangenheit "Karosserie" restauriert und danach sehr gut gewartet. Der Alfa Romeo befindet sich daher noch in einem sehr guten Originalzustand. Die Karosserie ist rostfrei mit korrekten Plattenbeschlägen und schönen Blechen. Die dunkelblaue Lederausstattung befindet sich in einem guten Originalzustand mit schöner Patina. Die Technologie wurde sicherlich nicht vergessen. Das Auto wurde immer gut mit Originalteilen gewartet. Der 1.570 ccm große Vierzylindermotor ist daher sehr gesund. Dank der doppelten Weber-Vergaser leistet der Motor rund 112 PS. Das Fünfganggetriebe schaltet sanft und spielfrei. Das Getriebe und das Differential wurden bereits komplett überholt. Der Giulia Sprint Speciale wurde ab 1961 mit Scheibenbremsen ausgestattet, genau wie dieses Auto. Darüber hinaus stimmt die Giulia mit den Nummern überein und es gibt eine umfangreiche Dokumentation, die die Restaurierung, Wartung und sogar die Korrespondenz mit dem ersten amerikanischen Besitzer beschreibt. Kurz gesagt, ein wunderschönes Original Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale in sehr gutem Zustand.

Specificaties

Aantal cilinders4
Vermogen motor pk0
Aantal deuren2
Datum deel 130 juni 1965

Afmetingen en gewicht

Massa1.017 kg

Kleur

Basiskleurgrijs

Bouwjaar

1965

Vermogen

0 pk

Brandstof

Benzine

Kleur

grijs

Prijs

€ 138.500,-

Kilometerstand

24.418 km

Gewicht

1.017 kg

Transmissie

Handgeschakeld

Aantal deuren

2

Kennismaken met de auto van jouw dromen?